Novinky z Detského domova Nová Baňa v starostlivosti o deti

            V súčasnosti je to už viac ako 70. rokov od založenia Detského domova v Novej Bani. Počas tohto obdobia prešiel náš domov viacerými zmenami. Menili sa jeho zriaďovatelia, upravovali  a prestavovali sa priestory a menil sa aj spôsob práce s deťmi. Od 1.1. 2009 sa detské domovy zriaďujú ako domovy detí alebo detské centrá. Ten náš je zriadený ako domov detí a starostlivosť o deti prijaté do domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo o uložení výchovného opatrenia prebieha v profesionálnej rodine a skupinách výlučne zriadených v samostatných rodinných domoch. Od svojho vzniku poskytol detský domov útočisko už viac ako tisícke detí, ktoré boli v núdzi a  potrebovali dostať v živote druhú šancu. V našom detskom domove tieto deti nachádzajú pocit istoty, citové zázemie a ľudí, ktorým na ich osude záleží.

            V tomto roku náš detský domov prešiel ďalšou významnou zmenou. Zapojili sme sa  do národného projektu s názvom Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti a od 1. apríla 2013 je náš  detský domov súčasťou novovzniknutých  Centier podpory profesionálnych rodičov (skrátene CPPR), ktoré vznikli v niekoľkých detských domovoch na území Slovenska. Cieľom projektu je deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti vytváraním a rozvíjaním opatrení  podporujúcich život detí v prirodzenom a náhradnom rodinnom prostredí a podpory vykonávania náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni.

            Úlohou CPPR ktoré boli v rámci národného projektu zriadené, je poskytovanie odborného poradenstva, vzdelávania,  pomoci,  podpory a starostlivosti deťom a profesionálnym rodičom ktorí sa o deti z domova  starajú vo svojich domácnostiach. V týchto centrách pracujú odborníci, ktorí koordinujú prácu profesionálnych rodičov a na profesionálnej rovine vo vzájomnej spolupráci s nimi riešia každodenné problémy detí v škole aj v domácnostiach. Centrum v našom detskom domove pozostáva z koordinátora, psychológa a sociálneho pracovníka, ktorí ak je to potrebné, riešia školské problémy aj so špeciálnym pedagógom starajúcim sa o všetky deti  v  domove. Pracovníci CPPR pravidelne navštevujú deti v domácnostiach profesionálnych rodičov a v školských zariadeniach. Zisťujú informácie o ich potrebách, správaní a prežívaní a navrhujú profesionálnym rodičom výchovné opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu starostlivosti o dieťa, jeho rozvoju alebo k zmierneniu problémov. Profesionálny rodič tak má možnosť riešiť správnosť svojich výchovných postupov s pracovníkmi CPPR a zvyšovať si tým kompetencie vychovávateľa.

            V súčasnosti má náš detský domov v profesionálnych rodinách umiestnených jedenásť detí a v najbližšom období plánujeme tento počet zvýšiť. Pri umiestňovaní detí do profesionálnych rodín majú prednosť deti do 6. rokov. Deti v profesionálnej rodine nachádzajú pre svoj vývin bezpečné miesto ktoré nahrádza ich rodinné prostredie a cez profesionálneho rodiča získavajú pre seba dôležitú vzťahovú osobu ktorá sa o ne stará, venuje zvýšenú pozornosť ich potrebám a pri ich výchove uplatňuje láskyplný a citlivý prístup.

            Úlohou profesionálneho rodiča je poskytovať deťom rovnakú starostlivosť, akú poskytujú rodičia svojim vlastným deťom vo funkčných rodinách. Profesionálny rodič pomáha dieťaťu pri vývine jeho osobnosti a rozvoji jeho záľub a schopností. Svojou činnosťou poskytuje dieťaťu prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol a ovplyvňuje aktuálne i budúce budovanie vzťahov a väzieb dieťaťa. Preto, aj keď sa snažíme v domove vytvárať rodinné prostredie, umiestnenie detí do profesionálnych rodín je s ohľadom na ich celkový zdravý vývin ďaleko lepším riešením.  

            Profesionálny rodič v koordinácii s CPPR vypracúva pre dieťa mesačný výchovný plán v ktorom sú uvedené konkrétne úlohy na rozvoj fyzického, psychického, emocionálneho, morálneho a sociálneho vývinu.  Významné, ale i menej významné udalosti v živote dieťaťa zaznamenáva do jeho Knihy života, aby si dieťa v budúcnosti pri odchode z domova mohlo odniesť najdôležitejšie spomienky do svojho ďalšieho života so sebou.

            Pre deti umiestnené v domove a v profesionálnych rodinách organizuje detský domov pravidelné stretnutia formou rôznych akcií.  Počas prázdnin deťom zabezpečujeme tábory a výlety, akcie alebo účasť na rôznych podujatiach. Pre profesionálnych rodičov zabezpečujeme pravidelné metodické stretnutia na rôzne aktuálne témy a vzdelávame ich v spôsoboch práce a komunikácii s deťmi. V mesiaci apríl usporiadalo naše nové CPPR úvodné metodické stretnutie pre profesionálnych rodičov v ktorom boli oboznámení s novinkami vyplývajúcimi z projektu deinštitucionalizácie. Toto stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére a profesionálny rodičia mali možnosť dozvedieť sa niečo nové.

            Kto uvažuje nad prácou profesionálneho rodiča a má záujem dozvedieť sa niečo viac o profesionálnom rodičovstve, môže nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu nášho centra , kde radi poskytneme ďalšie informácie.  Profesionálnym rodičom sa môže stať každý, kto má stredoškolské vzdelanie, absolvuje prípravu na profesionálne rodičovstvo, má skúsenosti s výchovou detí,  pristupuje k deťom s láskou, ostáva trpezlivý a má doma vytvorené vhodné podmienky pre prijatie dieťaťa. 

Úvod   |   O nás   |   Aktivity   |   OZ Priateľstvo   |   Pomáhajú nám   |   Galéria   |   Kontakty
© 2020 Detský domov Nová Baňa