O nás

O nás DeD Nová Baňa

Pri poskytovaní starostlivosti dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou má prednosť jeho umiestnenie v profesionálnej rodine, nasleduje starostlivosť v samostatnej skupine. Detský domov v Novej Bani je zriadený ako Domov detí a našou víziou je pokračovať v nastúpenom trende, ktorým je integrácia detí so špecifickými potrebami. Znamená to, že kým je to možné a zvládnuteľné, chceme poskytovať starostlivosť týmto deťom v profesionálnych rodinách a samostatných skupinách, nevytvárať skupiny špecializované.

Detský domov v Novej Bani poskytuje dočasne náhradné prostredie pre výchovu 46 deťom a mladým dospelým. Dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou musí dostať možnosť žiť v prostredí, ktoré sa svojim charakterom čo najviac podobá rodinnému prostrediu. Desať našich detí má možnosť žiť v reálnych rodinách. Jedná sa o 5 profesionálnych rodín, ktoré sú organizačnou súčasťou detského domova. Profesionálni rodičia sú zamestnanci, ktorí sa o deti starajú v ich vlastnom domácom prostredí.

Tridsaťšesť detí žije v štyroch samostatných skupinách. Samostatné skupiny možno charakterizovať ako domácnosti, situované v dvoch samostatných bytových jednotkách v budove na ulici Moyzesovej č. 39 a v dvoch rodinných domoch v Novej Bani. O deti sa v každej samostatnej skupine stará päť zamestnancov. Spoločne s deťmi vykonávajú všetky domáce práce, varia, perú, upratujú, pripravujú sa s nimi na vyučovanie ale zúčastňujú sa i na rôznych podujatiach, chodia spolu do prírody.
Naším cieľom je:

  • vytvorenie čo najpriaznivejších podmienok na všestranný rozvoj osobnosti každého dieťaťa umiestneného v našom detskom domove s dôrazom na humanizáciu výchovy, individuálny prístup, prípravu na budúce povolanie a príprava na osamostatnenie sa,
  • spolupráca s biologickou rodinou detí, udržiavanie citových väzieb s rodičmi a ďalšími príbuznými, snaha v spolupráci s obcou a príslušným ÚPSVaR napomôcť návratu dieťaťa späť k jeho vlastnej rodine.
  • Snaha zabezpečiť pre dieťa náhradnú rodinu (pestúnsku, adoptívnu - NRS) a príprava dieťaťa pre NRS.
Je našou snahou zapojiť deti aj do diania v meste, do podujatí organizovaných školami, podporiť účasť detí na súťažiach doma i v zahraničí.

Našim cieľom je vybudovanie otvoreného detského domova, ktorý nie je izolovaným „tajomným ostrovom“ ale aktívnou súčasťou širšej komunity. Chceme ukázať širokej verejnosti, že naše deti nepotrebujú ľútosť ale príležitosti.

Kapacita detského domova: 46 detí a mladých dospelých vo veku od 0 do 25 rokov veku
Organizačná štruktúra: 36 zamestnancov

 RIADITEĽ 

Ekonóm 2 , Ekonóm-pam, Vodič – údržbár

 ÚSEK STAROSTLIVOSTI O DIEŤA - vedúca úseku starostlivosti o dieťa a sociálna pracovníčka

 Samostatné skupiny A, B, C, D, Psychológ, Špeciálny pedagóg, sociálna pracovníčka 

CENTRUM PODPORY PROFESIONÁLNYCH RODÍN - koordinátorka CPPR

5 profesionálnych rodín, psychológ, sociálna pracovníčka

Úvod

História

Aktivity

OZ Priateľstvo

Galéria

Kontakt

Úvod   |   O nás   |   Aktivity   |   OZ Priateľstvo   |   Pomáhajú nám   |   Galéria   |   Kontakty
© 2020 Detský domov Nová Baňa